ANBI gegevens Stichting

Doel van de stichting
Krachtens de statuten heeft de stichting tot doel "het beheren van een calamiteitenfonds dat, vooruitlopende op het moment waarop de aansprakelijkheid voor het ontstaan van de schade rechtens wordt vastgesteld, met gebruikmaking van de diverse financiële bijdragen, kan voorzien in voorzieningen in natura in de vorm van bouwtechnische voorzieningen voor schrijnende gevallen van mijn(water)schade waarvan aannemelijk is dat deze direct of indirect is veroorzaakt door voormalige mijnbouwactiviteiten waaronder begrepen schade als gevolg van het geleidelijk vollopen van mijnen met mijnwater sinds het staken van het oppompen van dat mijnwater in 1994 binnen de provincie (Nederlands) Limburg, alsmede het doen van uitkeringen uit gemeld calamiteitenfonds aan door de stichting geselecteerde aannemers, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord".

Duiding van de problematiek in de regio
Momenteel wordt in opdracht van het ministerie van EZ een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van de na-ijlende effecten van de vroegere steenkoolwinning. Het onderzoeksgebied strekt zich uit over een gebied van ca. 12 bij 28 kilometer van grofweg Urmond (gemeente Stein) tot Kerkrade, in totaal 12 gemeenten omvattend. De na-ijlende gevolgen worden toegeschreven aan mijnwaterstijging. Deze doet zich in het gehele onderzoeksgebied voor, variërend van bodemstijging tot vernatting. Daarnaast wordt gewezen op verzakkingen resp. het ontstaan van holtes bij schachten. Het onderzoek zal medio 2016 zijn afgerond. Dan wordt beschikt over een redelijk betrouwbaar totaalbeeld over aard en omvang en de te nemen maatregelen. De Stichting laat zich via het Provinciebestuur op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.

Organisatie en aanpak van werkzaamheden
De stichting kent een bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en financieel bestuurder. Het bestuur laat zich bijstaan door een coördinator en plaatsvervangend coördinator die belast zijn met de behandeling en advisering omtrent ingediende aanvragen om een voorziening. Zij verzorgen de (ambtelijke) contacten met de provincie en gemeenten. Zowel bestuurders als coördinatoren ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Via een zgn. Service Level Agreement met de Provincie wordt kosteloos gebruik gemaakt van ambtelijke ondersteuning.
Voor de technische rapporten is de stichting aangewezen op de inzet van de dienst Bouw- en Woningtoezicht van ieder van de twaalf gemeenten.
Voor de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding en de daarbij in acht te nemen procedures heeft het bestuur een beslisboom vastgesteld alsmede een schaderegeling vastgesteld.

Financiën
Het calamiteitenfonds dat de stichting beheert, bestaat uit financiële bijdragen van het Rijk (ministerie van EZ), de Provincie en de twaalf gemeenten.
Het Rijk heeft een subsidie van € 1mln. toegezegd, de Provincie maximaal € 0,5 mln. en de betrokken gemeenten eveneens maximaal € 0,5 mln. Per toegekende voorziening is de verdeelsleutel 50-25-25. De bijdrage van de 12 gemeenten wordt door de Provincie voorgefinancierd, waarbij in geval van een concreet schadegeval de betreffende gemeente haar bijdrage direct afdraagt aan de Provincie. De Provincie heeft hiertoe met de 12 gemeenten een bestuurlijk akkoord gesloten.

(Financieel) verslag 2016 van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

Vastgesteld door het bestuur op 22 juni 2017
 
Het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg vergaderde in 2016 10 keer.
 
Ter voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen was er geregeld overleg tussen de voorzitter en de coordinator en tussen de coordinator en de door het provinciaal bestuur beschikbaar gestelde ambtelijke ondersteuning.
 
Ook had de voorzitter geregeld contact met de portefeuillehouder in het college van Gedeputeerde Staten, de heer D. Prevoo.
 
Zoals uit bijgaande financiele stukken blijkt, heeft het stichtingsbestuur in 2016 de eerste toekenningen voor herstel gedaan. Het betrof een tweetal naast elkaar gelegen panden aan de Marktstraat te Kerkrade. De schades aan beide panden werden constructief gezien als één geheel gezien, zodat de aanpak en aanbesteding ook als één project werden gezien.
 
In 2016 zijn 32 aanvragen voor informatie over de regeling ingediend, per e-mail, telefonisch of anderszins. Er werden 7 aanvragen ingediend. Één aanvraag werd door het bestuur afgewezen, omdat niet aan de gestelde criteria werd voldaan. Per 31 december 2016 waren er 6 aanvragen in behandeling.
 
Het bestuur van de stichting heeft in 2016 besloten tot een meer genuanceerde uitleg van de schaderegeling die zij sinds het begin van 2016 uitvoert.
 
De regeling is bedoeld voor herstel van bouwtechnische gebreken aan woningen die de veiligheid van bewoning dan wel de bewoonbaarheid en leefbaarheid in de weg staan. In de praktijk heeft het bestuur de restrictie gemaakt dat er sprake moet zijn van een acute situatie.
 
Dat betekent dat gevallen van mijn(water)schade waar sprake is van een schrijnende woonsituatie, maar niet van een acute dreiging, buiten het bereik van de regeling vallen.
 
De opgedane ervaringen hebben het bestuur doen besluiten dat het aanbeveling verdient ook die schadegevallen onder de regeling te brengen waar op korte termijn de veiligheid van bewoning in het geding is. Te denken valt aan ernstige beschadiging van de draagconstructie van de woning waarvan het duidelijk is dat op korte termijn ingrijpen noodzakelijk is. Aldus wordt voorkomen dat de situatie escaleert. Bovendien verwacht het bestuur dat een dergelijke aanpak kostenbesparend werkt.
 
Gedeputeerde Staten van Limburg en het ministerie van Economische Zaken hebben met deze nieuwe aanpak ingestemd. Ook is met de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht van de 12 betrokken gemeenten overlegd over deze nieuwe aanpak.
 
Het bestuur heeft vervolgens iedereen die zich in 2016 op een of andere manier tot de stichting heeft gewend per brief over de nieuwe aanpak geïnformeerd, zodat betrokkenen kunnen bezien of zij (andermaal) een aanvraag indienen.
 
De samenstelling  van het bestuur is in 2016 ongewijzigd gebleven. Het bestuur bestaat uit:
De heer mr. J.M.A.M. de Wit, voorzitter
De heer F.P.W. van der Kwaak, secretaris
De heer drs. P.L.C.M . Janssen RA, financieel bestuurder
 
Dit jaarverslag uit 2016 bestaat uit de relevante financiële stukken.
Maastricht, 22 juni 2017 

Balans

2016

2015

 
Activa
Vlottende activa:
Liquide middelen 1.128.936,00 999.995,00
Vordering Provincie Limburg uhv SLA 40,00 5,00
Overige vorderingen 387.037,75 500.000,00
Totaal van vlottende activa 1.516.013,75 1.500.000,00
Totaal activa 1.516.013,75 1.500.000,00
 
Passiva
Eigen vermogen:
Subsidies 1.463.886,75 1.500.000,00
Resultaat 3.976,00 -
Totaal van eigen vermogen 1.467.862,75 1.500.000,00
     
Lopende verplichtingen:
Crediteuren 48.151,00 -
Totaal van lopende verplichtingen 48.151,00 -
     
Totaal passiva 1.516.013,75 1.500.000,00

 

Winst en verliesrekening

2016

2015

 
Rente opbrengsten 3.976,00 -
Kosten herstelwerkzaamheden 48.151,00 -
Vrijval subsidie EZ 24.075,50-  
Vrijval subsidie Provincie 12.037,75-  
Subsidie gemeente 12.037,75-  
Bankkosten 172,00 -
Vergoed door Provincie Limburg 172,00- -
     
Resultaat 3.976,00 -
     

Toelichting

Toelichting waarderingsgrondslagen
Alle posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde
Toelichting balans
De liquide middelen zijn als volgt samengesteld:
- Rekening courant RABO 36,00  
- Spaarrekening RABO 1.128.900,00  
Totaal 1.128.936,00  
     
De overige vorderingen zijn als volgt samengesteld:
- Te ontvangen subsidie Provincie Limburg 375.000,00  
- Te ontvangen subsidie gemeente Kerkrade 12.037,75  
Totaal 387.037,75  
     
De subsidies zijn als volgt samengesteld:
- Subsidie Ministerie van EZ (Rijkssubsidie) 975.924,50  
- Subsidie Provincie Limburg 487.962,25  
Totaal 1.463.886,75  

De subsidies vallen vrij ten gunste van de herstelwerkzaamheden in de verhouding EZ 50%, Provincie 25%, Gemeente 25%.
De bijdragen van de gemeenten zijn gemaximeerd afhankelijk van de omvang van de betreffende gemeente.

Toelichting winst- en verliesrekening
De rente betreft de ontvangen rente op de spaarrekening.
De kosten herstelwerkzaamheden betreffen de door de aannemers in rekening gebrachte werkzaamheden.
De bankkosten betreffen de kosten welke door de Provincie Limburg uit hoofde van de SLA worden vergoed.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK