Jaarverslag 2021

(Financieel) verslag 2021 van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

Vastgesteld door het bestuur op 17 februari 2022

Het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg vergaderde in 2021 11 keer.

Ter voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen was er geregeld overleg tussen de voorzitter en de coördinator en tussen de coördinator en de door het provinciaal bestuur beschikbaar gestelde ambtelijke ondersteuning.
Ook had het bestuur geregeld contact met de vorige en de nieuwe portefeuillehouder in het college van Gedeputeerde Staten.

Ook in 2021 is per mail, telefonisch of anderszins informatie over de schaderegeling Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg opgevraagd. Er werden vervolgens vijf aanvragen ingediend. Daarvan heeft het bestuur er drie afgewezen omdat niet aan de gestelde criteria werd voldaan. Eén aanvrage werd door de aanvrager teruggetrokken en één aanvrage werd toegekend. Dat gebeurde nadat o.a. een bezoek ter plaatse was afgelegd door de secretaris en de coördinator. Ook werden twee aanvragen uit 2020 in het verslagjaar 2021 afgewezen.

Bij zes aaneengesloten woningen in Amstenrade, gemeente Beekdaelen, werd ingrijpend constructief herstel aan de funderingen uitgevoerd. Deze werkzaamheden werden in 2021 tot volle tevredenheid van de bewoners opgeleverd. Van deze omvangrijke hersteloperatie werd uitvoerig verslag gedaan in de media die overigens ook op andere momenten en bij andere gelegenheden belangstelling toonden.

Eveneens in Amstenrade werden forse constructieve gebreken hersteld aan twee maal twee gelijksoortige woningen. Twee daarvan werden in 2021 opgeleverd, de andere twee volgen naar verwachting begin 2022.

n de gemeente Brunssum werd gevolg gegeven aan een uitspraak van de Raad van State om erfgenamen van een overleden aanvraagster alsnog een voorziening toe te kennen. De daaruit voortvloeiende werkzaamheden waren eind 2021 nagenoeg afgerond.

Het bestuur besteedde in 2021 andermaal veel tijd en aandacht aan de enige van in totaal acht bewoners van de Gulikstraat in Eygelshoven- Kerkrade die zich helaas niet kan vinden in de door het bestuur voorgestelde vergoeding voor uitkoop en herhuisvesting. De Rechtbank Limburg heeft het bestuur in 2021 in een procedure daarover in het gelijkgesteld. De bewoners hebben daarop beroep ingesteld bij de Raad van State die deze zaak begin 2022 zal behandelen.

Om de lopende aanvragen ook in financiële zin correct te kunnen afhandelen, heeft het bestuur met succes overleg gevoerd met het ministerie van EZK om een extra storting in het fonds.

Het bestuur heeft in het verslagjaar ook, in samenspraak met de gedeputeerde, overlegd met het ministerie van EZK over een in te voeren algeheel schadeprotocol voor alle mijnbouwschade, dus ook voor schade die niet valt onder de criteria van de schaderegeling (mijnbouw gerelateerd, ernstige schade, onveilige woonsituatie). Aan het ministerie van EZK werd er eerder al voor gepleit het werk van de stichting met dezelfde werkwijze voort te zetten in de vorm van een Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Limburg tot van rijkswege in een nieuw definitief schadeprotocol is voorzien. Over zo´n protocol heeft de minister van EZK de Tweede Kamer geïnformeerd. De inzet van het bestuur van de Stichting en van het provinciaal bestuur is te komen tot een regeling die rechtdoet aan de Limburgse context met daarin een centrale rol voor een regionale instantie en een aanpak waarbij de schade in natura wordt vergoed (de zgn. aannemersvariant).

Het bestuur van de Stichting is in 2021 ongewijzigd herbenoemd.
Het bestuur bestaat uit:
De heer mr. J.M.A.M. de Wit, voorzitter
De heer F.P.W. van der Kwaak, secretaris
De heer drs. P.L.C.M . Janssen RA, financieel bestuurder

Dit jaarverslag 2021 bestaat voorts uit de relevante financiële stukken.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg op 17 februari 2022.

Het financieel jaarverslag is vastgesteld op 31 maart 2022.


De heer mr. J.M.A.M. de Wit, Voorzitter
De heer F.P.W. van der Kwaak, Secretaris
De heer drs. P.L.C.M. Janssen, Financieel bestuurder

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

Balans

2021 2020
Activa
     
Vlottende activa    
Effecten 1.060.673 989.269
Overige vorderingen 137.809 141.433
Totaal vlottende activa 1.198.482 1.130.702
     
Liquide middelen 1.157.657 1.323.570
Totaal activa 2.356.139 2.454.272
     
Passiva    
     
Eigen vermogen    
Subsidies 1.520.046 819.564
Totaal eigen vermogen 1.520.046 819.564
     
Kortlopende schulden    
Crediteuren 836.095 1.634.708
Totaal kortlopende schulden 836.095 1.634.708
     
Totaal passiva 2.356.141 2.454.272
     
     

Winst en verliesrekening

2021 2020
 
Beheerkosten 84.690 4.535
Vrijval subsidie EZK 84.690- 4.535-
     
Kosten herstelwerkzaamheden 242.291- 1.458.036-
Vrijval subsidie EZK 242.291 1.377.816
Vrijval subsidie Provincie - 40.110
Subsidie gemeente - 40.110
     
Onderzoekskosten 23.215- 19.963-
Vrijval subsidie EZK 23.215 19.963
     
Apparaatskosten 75.301- 82.071-
Vrijval subsidie Provincie - 12.411
Vrijval subsidie EZK 75.301 69.660
     
Resultaat - -

 

Toelichting

Toelichting waarderingsgrondslagen
Indien niet anders vermeld zijn de balansposten gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting balans
Effecten  
De effecten zijn gewaardeerd tegen aankoopwaarde of lagere beurswaarde.  
   
Overige vorderingen  
De overige vorderingen zijn als volgt samengesteld:  
- Te ontvangen subsidie gemeente Beekdaelen 87.070
- Te ontvangen subsidie gemeente Sittard Geleen 4.295
- Te ontvangen subsidie Provincie Limburg 16.371
- Te ontvangen subsidie gemeente Brunssum 28.017
- Te ontvangen van Wijnen 2.056
Totaal 137.809
   
Liquide middelen  
De liquide middelen zijn direct opeisbaar en als volgt samengesteld:  
- Rekening courant RABO 534.207
- Beleggingsrekening RABO 20.450
- Spaarrekening RABO 603.000
Totaal 1.157.657
   
Eigen vermogen - subsidies  
De subsidies zijn als volgt samengesteld:  
- Subsidie Ministerie van EZK (Rijkssubsidie) 1.418.887
- Subsidie Provincie Limburg 23.500
- Subsidie gemeente Kerkrade 77.659
Totaal 1.520.046

De subsidies vallen vrij ten gunste van de herstelwerkzaamheden in de verhouding EZK 50%, Provincie 25%,
Gemeente 25%.

Aanvragen na 1 maart 2020 worden geheel ten laste van het EZK-aandeel gefinancierd.
De bijdragen van de gemeenten zijn gemaximeerd afhankelijk van de omvang van de betreffende gemeente.
De apparaatskosten van de Stichting komen ten laste van het provinciaal subsidieaandeel.
Na 1 maart 2020 komen de apparaatskosten ten laste van het EZK-aandeel.
De overige kosten van de Stichting komen ten laste van het ministerieel subsidieaandeel.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Toelichting winst- en verliesrekening
De beheerkosten betreffen de kosten en resultaten van het vermogensbeheer.
De kosten herstelwerkzaamheden betreffen de door de aannemers in rekening gebrachte werkzaamheden.
De onderzoekskosten betreffen de door de Stichting uitgevoerde onderzoekskosten ter beoordeling
van ingediende aanvragen.
De apparaatskosten betreffen de door de Stichting uitgevoerde bureauwerkzaamheden.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK