Jaarverslag 2020

(Financieel) verslag 2020 van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg


Vastgesteld door het bestuur op 23 februari 2021

Het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg vergaderde in 2020 11 keer.

Ter voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen was er geregeld overleg tussen de voorzitter en de coördinator en tussen de coördinator en de door het provinciaal bestuur beschikbaar gestelde ambtelijke ondersteuning.
Ook had het bestuur geregeld contact met de portefeuillehouder in het college van Gedeputeerde Staten.

In 2020 is per mail, telefonisch of anderszins informatie over de regeling opgevraagd. Er werden vervolgens acht aanvragen ingediend. Daarvan heeft het bestuur er twee afgewezen omdat niet aan de gestelde criteria werd voldaan. Twee aanvragen waren eind 2020 nog in behandeling.

In 2020 werden aan bewoners/eigenaren vier woningen principetoekenningen gedaan. Deze waren alle afkomstig uit Amstenrade, gemeente Beekdaelen. Alvorens het bestuur ter zake besluiten nam, werd zoals te doen gebruikelijk, ook hier een bezoek ter plaatse afgelegd door een bestuurslid in het gezelschap van de coördinator.

Voor een zestal uit 2019 daterende aanvragen werden definitieve toekenningsbesluiten genomen. Deze aanvragen betreffen aaneengesloten woningen eveneens gelegen in Amstenrade. De werkzaamheden, bestaande uit funderingsherstel, zullen begin 2021 van start gaan.

In Amstenrade werd in het verslagjaar het werk aan een woning opgeleverd waarvoor eerder al een positieve beslissing was genomen maar deze werd ingetrokken nadat de bewoner overleed. Daardoor werd niet aan het criterium van feitelijke bewoning voldaan. De woning werd door de erven verkocht en de nieuwe eigenaar diende eenzelfde aanvrage in die vervolgens snel kon worden gehonoreerd.

Een soortgelijke casus speelde in de gemeente Brunssum waar over de intrekking van het toekenningsbesluit een procedure bij de Raad van State liep. In deze procedure werden de erfgenamen in het gelijk gesteld en als aanvrager voor een voorziening erkend, zodat alsnog een voorziening moet worden toegekend.

Het herstel van een woning in Geleen, tot dusverre de enige uit de Westelijke Mijnstreek, is in 2020 opgeleverd.

In Schinnen en in Eygelshoven werden in het verslagjaar twee woningen opgeleverd die werden gebouwd ter vervanging van fors beschadigde woningen. In beide gevallen is dat met volledig instemming en medewerking van de bewoners aangepakt.

Ook in Landgraaf werd het werk aan een woning met grote funderingsgebreken, opgeleverd.

Het bestuur besteedde ook in 2020 veel tijd en aandacht aan de uitkoop en herhuisvesting van bewoners van de Gulikstraat in Eygelshoven-Kerkrade waarvoor het bestuur al in 2017 een positief besluit heeft genomen. Met één van de bewoners is de stichting in een nog steeds lopende gerechtelijke procedure beland. Met de andere drie bewoners van het woonblok aan de Gulikstraat zijn bevredigende afspraken over uitkoop en herhuisvesting gemaakt.

Om de lopende aanvragen ook in financiële zin correct te kunnen afhandelen, heeft het bestuur met succes overleg gevoerd met het ministerie van EZK, de provincie Limburg en gemeenten over extra stortingen in het fonds.

Het bestuur heeft in 2020 aan de gemeente Kerkrade zijn kennis en kunde aangeboden om de problematiek van een in deze gemeente ontstaan sinkhole aan te pakken. Het bestuur heeft in het verslagjaar ook, in samenspraak met de gedeputeerde, overlegd met het ministerie van EZK en de Technische Commissie Bodembeweging over een in de loop van 2021 in te voeren algehele schaderegeling voor alle mijnbouwschade, dus ook voor schade die niet valt onder het criterium van onveilige situaties. Aan het ministerie van EZK is aangeboden het werk van de stichting met dezelfde werkwijze voort te zetten als een Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Limburg tot van rijkswege in een nieuw definitieve regeling is voorzien. Het overleg daarover liep eind 2020 nog.

De samenstelling van het bestuur is in 2020 ongewijzigd gebleven. Het bestuur bestaat uit:
De heer mr. J.M.A.M. de Wit, voorzitter
De heer F.P.W. van der Kwaak, secretaris
De heer drs. P.L.C.M . Janssen RA, financieel bestuurder

Dit jaarverslag 2020 bestaat voorts uit de relevante financiële stukken.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg op 23 februari 2021.

Het financieel jaarverslag is vastgesteld op 11 maart 2021.

Mr. J.M.A.M. de Wit, voorzitter
F.P.W. van der Kwaak, secretaris
drs. P.L.C.M. Janssen RA, financieel bestuurder
 

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

 
Balans 2020 2019
     

Activa

     
Vlottende activa    
Effecten 989.269 465.103
Overige vorderingen 141.433 228.394
Totaal vlottende activ 1.130.702 693.497
     
Liquide middelen 1.323.570 1.642.116
     
Totaal activa 2.454.272 2.335.613
     

Passiva

   
     
Eigen vermogen    
Subsidies 819.564 1.434.993
Totaal eigen vermogen 819.564 1.434.993
     
Kortlopende schulden    
Crediteuren 1.634.708 900.620
Totaal kortlopende schulden 1.634.708 900.620
     
Totaal passiva 2.454.272 2.335.613
 
Winst en verliesrekening 2020 2019
 
     
Rente opbrengsten 187 195
Opbrengsten effecten 9.532 2.804
Beheer effecten 6.579- 4.576-
Vrijval subsidie EZK 3.140 1.577
     
Resultaat effecten 1.395 38.372
Vrijval subsidie EZK 1.395- 38.372-
     
Kosten herstelwerkzaamheden 1.458.036- 1.169.304-
Vrijval subsidie EZK 1.371.536 584.652
Vrijval subsidie Provincie 40.110 292.326
Subsidie gemeente 40.110 292.326
     
Onderzoekskosten 19.963- 17.016-
Vrijval subsidie EZK 19.963 17.016
     
Apparaatskosten 82.071- 136.224-
Vrijval subsidie Provincie 12.411 136.224
Vrijval subsidie EZK 69.660 -
     
Resultaat - -
     

Toelichting

 
Toelichting waarderingsgrondslagen    
Indien niet anders vermeld zijn de balansposten gewaardeerd tegen nominale waarde
     
Toelichting balans    
     
Effecten    
De effecten zijn gewaardeerd tegen aankoopwaarde of lagere beurswaarde
De beurswaarde van de effecten bedraagt ultimo 2020 € 1.070.458.
     
Overige vorderingen    
De overige vorderingen zijn als volgt samengesteld:    
- Te ontvangen subsidie gemeente Beekdaelen   87.070
- Te ontvangen subsidie gemeente Sittard Geleen   4.295
- Te ontvangen subsidie Provincie Limburg   16.371
- Te ontvangen subsidie gemeente Brunssum   33.697
     
Totaal   141.433
     
Liquide middelen    
De liquide middelen zijn direct opeisbaar en als volgt samengesteld:
- Rekening courant RABO   1.065.404
- Beleggingsrekening RABO   17.166
-Spaarrekening RABO   241.000
Totaal   1.323.570
     
Eigen vermogen - subsidies    
De subsidies zijn als volgt samengesteld:    
- Subsidie Ministerie van EZ (Rijkssubsidie)   724.249
- Subsidie Provincie Limburg   17.656
- Subsidie gemeente Kerkrade   77.659
Totaal   819.564
     
De subsidies vallen vrij ten gunste van de herstelwerkzaamheden in de verhouding EZ 50%, Provincie 25%, Gemeente 25%
Aanvragen na 1 maart 2020 worden geheel ten laste van het EZK-aandeel gefinancierd.
De bijdragen van de gemeenten zijn gemaximeerd afhankelijk van de omvang van de betreffende gemeente.
De apparaatskosten van de Stichting komen ten laste van het provinciaal subsidieaandeel.
Na 1 maart 2020 komen de apparaatskosten ten laste van het EZK-aandeel.
De overige kosten van de Stichting komen ten laste van het ministerieel subsidieaandeel.
     
Niet uit de balans blijkende verplichtingen    
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
 
     
Toelichting winst- en verliesrekening    
Het resultaat effecten betreft het koersresultaat en het transactieresultaat.
De kosten herstelwerkzaamheden betreffen de door de aannemers in rekening gebrachte werkzaamheden
De onderzoekskosten betreffen de door de Stichting uitgevoerde onderzoekskosten ter beoordeling van ingediende aanvragen
De apparaatskosten betreffen de door de Stichting uitgevoerde bureauwerkzaamheden
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK