Jaarverslag 2019

(Financieel) verslag 2019 van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

Vastgesteld door het bestuur op 13 februari 2020

Het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg vergaderde in 2019 17 keer.

Ter voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen was er geregeld overleg tussen de voorzitter en de coördinator en tussen de coördinator en de door het provinciaal bestuur beschikbaar gestelde ambtelijke ondersteuning. Ook had de voorzitter geregeld contact met de portefeuillehouder in het college van Gedeputeerde Staten.

In 2019 is per e-mail, telefonisch of anderszins informtie over de regeling opgevraagd. Er werden vervolgens 13 aanvragen ingediend. Daarvan heeft het bestuur er vijf afgewezen, omdat niet aan de gestelde criteria werd voldaan.

In 2019 werden twee aanvragen gehonoreerd. Deze waren afkomstig uit Schinnen en Geleen. De aanvrage in Schinnen betrof een woning waarvoor eerder al een positieve beslissing was genomen maar deze werd ingetrokken nadat de bewoner overleed. Daardoor werd niet aan het criterium van feitelijke bewoning voldaan. De woning werd door de erven verkocht en de nieuwe eigenaar diende eenzelfde aanvrage in die vervolgens snel kon worden gehonoreerd. Een soortgelijke casus speelt in Brunssum waar over de intrekking van het toekenningsbesluit een gerechtelijke procedure loopt.

De toekenning van herstel aan een bewoner van Geleen is tot dusverre de enige uit de Westelijke Mijnstreek.

In Schinnen en in Eygelshoven werd in het verslagjaar gestart met sloop van een tweetal woningen en vervangende nieuwbouw wat in beide gevallen, met volledig instemming en medewerking van de bewoners, qua kosteneffectiviteit en wooncomfort een beter oplossing is dan kostbaar herstel van slechts de fundering.

In Landgraaf werd bij een woning gestart met de voorbereiding van ingrijpend funderingsherstel.

Het bestuur besteedde in 2019 veel tijd en aandacht aan de uitkoop en herhuisvesting van de bewoners van vier panden aan de Gulikstraat in Eygelshoven-Kerkrade waarvoor het bestuur al in 2017 een positief besluit heeft genomen. Nieuwbouw ter plekke is vanwege de instabiele ondergrond niet aan de orde. Drie van de vier bewoners hebben, tot hun tevredenheid, elders gekocht of gehuurd. Met een van de bewoners is de stichting in een gerechtelijke procedure beland. Aangezien eenzelfde aanpak voor vier belendende panden aan de orde is waarvoor het provinciaal bestuur verantwoordelijk is, werd voor de aanvang van dit complexe dossier een stuurgroep geformeerd die een gezamenlijke aanpak moest waarborgen. De stuurgroep kwam in het verslagjaar 10 maal bijeen.

Om de lopende aanvragen ook in financiële zin correct te kunnen afhandelen, heeft het bestuur overlegd met het ministerie van EZK, de provincie Limburg en gemeenten over extra stortingen in het fonds.

Het bestuur heeft in het verslagjaar overlegd met de Technische Commissie Bodembeweging over een algehele schaderegeling voor alle schade die niet valt onder het criterium van onveilige situaties.

Ook informeerde het bestuur in 2019 de Nationale Ombudsman die aangaf bijgepraat te willen worden over de door de stichting gevolgde aanpak.

Ook overlegde het bestuur in 2019 enige keren met de heer A. Drityy die in het nieuw gevormde College van Gedeputeerde Staten portefeuillehouder is voor mijnschade.


De samenstelling van het bestuur is in 2019 ongewijzigd gebleven. Het bestuur bestaat uit:
De heer mr. J.M.A.M. de Wit, voorzitter
De heer F.P.W. van der Kwaak, secretaris
De heer drs. P.L.C.M . Janssen RA, financieel bestuurder

Dit jaarverslag 2019 bestaat voorts uit de relevante financiële stukken.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg te Maastricht op 13 februari 2020.

Het financieel verslag over 2019 is vastgesteld op 20 april 2019.

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

Balans 2019 2018

Activa

Vlottende activa
Effecten 465.103 456.445
Overige vorderingen 228.394 268.238
Totaal vlottende activ 693.497 724.683
Liquide middelen 1.642.116 2.120.348
Totaal activa    2.335.613    2.845.031

Passiva

Eigen vermogen
Subsidies 1.434.993 1.955.515
Totaal eigen vermogen    1.434.993    1.955.515
Kortlopende schulden
Crediteuren 900.620 889.516
Totaal kortlopende schulden 900.620 889.516
Totaal passiva    2.335.613    2.845.031
Winst en verliesrekening 2019 2018
Beheerkosten 36.795- 34.616-
Vrijval subsidie EZ 36.795- 34.616-
Kosten herstelwerkzaamheden 1.169.304 872.952
Vrijval subsidie EZ 584.652- 436.476-
Vrijval subsidie Provincie 292.326- 218.238-
Subsidie gemeente 292.326- 218.238-
Onderzoekskosten 17.016 27.282
Vrijval subsidie EZ 17.016- 27.282-
Apparaatskosten 136.224 85.254
Vrijval subsidie Provincie 136.224- 85.254-
Resultaat - -

Toelichting

Toelichting waarderingsgrondslagen
Indien niet anders vermeld zijn de balansposten gewaardeerd tegen nominale waarde
Toelichting balans
Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen aankoopwaarde of lagere beurswaarde
Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt samengesteld:
- Te ontvangen subsidie gemeente Beekdaelen 130.988
- Te ontvangen subsidie gemeente Landgraaf 81.223
- Te ontvangen subsidie Provincie Limburg 15.174
- Overige 1.009
Totaal 228.394
Liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opeisbaar en als volgt samengesteld:
- Rekening courant RABO 126
- Beleggingsrekening RABO 36.990
-Spaarrekening RABO 1.605.000
Totaal 1.642.116
Eigen vermogen - subsidies
De subsidies zijn als volgt samengesteld:
- Subsidie Ministerie van EZ (Rijkssubsidie) 1.300.543
- Subsidie Provincie Limburg 56.791
- Subsidie gemeente Kerkrade 77.659
Totaal 1.434.993
De subsidies vallen vrij ten gunste van de herstelwerkzaamheden in de verhouding EZ 50%, Provincie 25%, Gemeente 25%
De bijdragen van de gemeenten zijn gemaximeerd afhankelijk van de omvang van de betreffende gemeente.
De apparaatskosten van de Stichting komen ten laste van het provinciaal subsidieaandeel.
De overige kosten van de Stichting komen ten laste van het ministerieel subsidieaandeel.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ultimo 2019 zijn er 2 aanvragen toegekend waarvan de definitieve offerte voor de herstelwerkzaamhenden door de aannemers nog ontvangen dient te worden.
De omvang van deze verplichtingen zijn ultimo 2019 nog niet bekend.
Toelichting winst- en verliesrekening
De beheerskosten betreffen de kosten en resulaten van het vermogensbeheer.
De kosten herstelwerkzaamheden betreffen de door de aannemers in rekening gebrachte werkzaamheden
De onderzoekskosten betreffen de door de Stichting uitgevoerde onderzoekskosten ter beoordeling van ingediende aanvragen
De apparaatskosten betreffen de doorde Stichting uitgevoerde bureauwerkzaamheden
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK