Jaarverslag 2018

(Financieel) verslag 2018 van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

Vastgesteld door het bestuur op 27 maart 2019

Het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg vergaderde in 2018  24 keer.

Ter voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen was er geregeld overleg tussen de voorzitter en de coördinator en tussen de coördinator en de door het provinciaal bestuur beschikbaar gestelde ambtelijke ondersteuning.
Ook had de voorzitter geregeld contact met de portefeuillehouder in het college van Gedeputeerde Staten.

In 2018 zijn diverse aanvragen voor informatie over de toepassing en procedure van de schaderegeling Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg ingediend, per e-mail, telefonisch of anderszins. Er werden vijf aanvragen ingediend. Drie aanvragen werden door het bestuur afgewezen, omdat niet aan de gestelde criteria werd voldaan.
In 2018 werden vijf aanvragen gehonoreerd, t.w. drie aanvragen uit 2017 en twee uit 2018. Deze waren afkomstig uit Schinnen, Landgraaf, Amstenrade, Eygelshoven en Brunssum. De aanvrage en toekenning van een inwoner uit Brunssum heeft in het verslagjaar geleid tot daadwerkelijk herstel.  De procedures voor de overige vier waren eind 2018 zover gevorderd dat naar verwachting  begin 2019 met het herstelwerk kan worden beginnen. Over een aanvrage, betreffende de gemeente Brunssum, is een beroepsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij  de Rechtbank Limburg aanhangig gemaakt. Ten tijde van de vaststelling van het Jaarverslag is nog geen gerechtelijke uitspraak gedaan.

In twee woningen werden tijdelijk stempels geplaatst om de veiligheid te borgen,

Na overleg met het ministerie van EZK en het provinciaal bestuur van Limburg heeft het bestuur met toepassing van de zogenaamde hardheidsclausule uit de schaderegeling kunnen besluiten om in voorkomende gevallen sloop en vervolgens nieuwbouw dan wel herhuisvesting aan te merken als herstel van een onveilige woonsituatie. Dat is opportuun uit overwegingen van kosteneffectiviteit maar ook omdat bewoners dan weliswaar letterlijk op een hersteld en veilige fundament zouden zijn gehuisvest maar alle overige schade die niet tot onveiligheid leidt, niet hersteld zou worden.

Dat speelde met name voor vier aaneengesloten panden in de Gulikstraat in Eygelshoven-Kerkrade waarvoor het bestuur al in 2017 een positief besluit heeft genomen. Het daarvoor opgestelde en ingrijpende  reconstructieplan vergde een zodanig hoge en onverantwoorde investering voor woningen die al aan het einde van hun levensduur zijn, dat met instemming van het ministerie van EZK en van het Provinciaal Bestuur en in overleg met de gemeente Kerkrade is besloten de bewoners uit te kopen, de vier woningen te slopen en de bewoners te herhuisvesten. Dat betekende overigens dat ook de twee maal twee aangrenzende woningen van hetzelfde blok van acht woningen eveneens moeten worden gesloopt. Nieuwbouw ter plekke is vanwege de instabiele ondergrond niet aan de orde. De zorg voor en de financiering van de buitenste vier woningen komt ten laste van de Provincie Limburg. De complexiteit van dit dossier en het vele overleg met diverse partijen heeft ertoe geleid dat pas eind 2018 tot deze aanpak kon worden besloten.
 
Om de lopende aanvragen te kunnen afhandelen, hebben het ministerie van EZK, de provincie Limburg en de gemeente Kerkrade een extra storting in het fonds toegezegd/gedaan.

Het bestuur heeft in het verslagjaar overleg gevoerd met het ministerie van EZK en het Staatstoezicht op de Mijnen om te komen tot een algehele schaderegeling voor alle schade die terug te voeren is op vroegere mijnbouw en niet valt onder het criterium van onveilige situaties. De minister heeft eind 2018 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezegd dat hij eind 2019 met een dergelijke regeling komt.

Vooruitlopend daarop heeft hij overigens in het kader van een rechtszaak tegen verjaring van schade door de bewoners van inmiddels herstelde panden aan de Marktstraat in Kerkrade toegezegd hun overige schade te zullen vergoeden.

De samenstelling van het bestuur is in 2018 ongewijzigd gebleven. Het bestuur bestaat uit:
De heer mr. J.M.A.M. de Wit, voorzitter
De heer F.P.W. van der Kwaak, secretaris
De heer drs. P.L.C.M . Janssen RA, financieel bestuurder

Dit jaarverslag  2018 bestaat uit de relevante financiële stukken.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg te Maastricht, 27 maart 2018

Balans

2018

2017

 
Activa
Vlottende activa:
Vordering Provincie Limburg uhv SLA - 14
Effecten 456.445 -
Overige vorderingen 268.238 376.042
Totaal van vlottende activa 724.683 376.056
     
Liquide middelen 2.120.348 1.081.320
Totaal activa 2.845.031 1.457.376
 
Passiva
Eigen vermogen:
Subsidies 1.995 1.463.887
Reserves - 3.977
Resultaat boekjaar - (10.487)
Totaal van eigen vermogen 1.955.515 1.457.377
     
Kortlopende schulden
Crediteuren 889.516 -
Totaal kortlopende schulden 889.516 -
     
Totaal passiva 2.845.031 1.457.377

 

Winst en verliesrekening

2018

2017

 
Rente opbrengsten - 1.042
     
Beheerkosten 34.616- -
Vrijval subsidie EZ 34.616-  
     
Kosten herstelwerkzaamheden 872.952- -
Vrijval subsidie EZ 436.476- -
Vrijval subsidie Provincie 218.238- -
Subsidie gemeente 218.238- -
     
Onderzoekskosten 27.282 6.129
Vrijval Subsidie EZ 27.282- -
     
Apparaatskosten 85.254 5.400
Vrijval subsidie provincie 85.254- -
     
Resultaat 10.487- 3.977
     

Toelichting

Toelichting waarderingsgrondslagen
Indien niet anders vermeld zijn de balansposten gewaardeerd tegen nominale waarde
 
Toelichting balans
 
Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen aankoopwaarde of lagere beurswaarde
 
Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt samengesteld:
- Te ontvangen subsidie gemeente Kerkrade 210.000  
- Te ontvangen subsidie Provincie Limburg 58.238  
Totaal 268.238  
     
Liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opeisbaar en als volgt samengesteld:
- Rekening courant RABO 409  
- Beleggingsrekening RABO 8.852  
- Spaarrekening RABO 2.111.087  
Totaal 2.120.348  
     
Eigen vermogen - subsidies
De subsidies zijn als volgt samengesteld:
- Subsidie Ministerie van EZ (Rijkssubsidie) 1.771.040  
- Subsidie Provincie Limburg 184.475  
Totaal 1.955.515  


De subsidies vallen vrij ten gunste van de herstelwerkzaamheden in de verhouding EZ 50%,
Provincie 25%, Gemeente 25%
De bijdragen van de gemeenten zijn gemaximeerd afhankelijk van de omvang van de betreffende gemeente.
In 2018 heeft het Ministerie van EZ een storting van 1.300.000 euro gedaan in het fonds.
De apparaatskosten van de Stichting komen ten laste van het provinciaal subsidieaandeel.
De overige kosten van de Stichting komen ten laste van het ministerieel subsidieaandeel.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ultimo 2018 zijn er 4 aanvragen toegekend waarvan de definitieve offerte voor de herstel­werkzaamheden door de aannemers nog ontvangen dient te worden. De omvang van deze verplichtingen zijn ultimo 2018 nog niet bekend.

Toelichting winst-en verliesrekening
De beheerkosten betreffen de kosten en resultaten van het vermogensbeheer
De kosten herstelwerkzaamheden betreffen de door de aannemers in rekening gebrachte
werkzaamheden
De onderzoekskosten betreffen de door de Stichting uitgevoerde onderzoekskosten ter
beoordeling van ingediende aanvragen
De apparaatskosten betreffen de door de Stichting uitgevoerde bureauwerkzaamheden.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK