Jaarverslag 2017

(Financieel) verslag 2017 van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

Vastgesteld door het bestuur op 24 mei 2018

Het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg vergaderde in 2017 12 keer.

Ter voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen was er geregeld overleg tussen de voorzitter en de coördinator en tussen de coördinator en de door het provinciaal bestuur beschikbaar gestelde ambtelijke ondersteuning.

Ook had de voorzitter geregeld contact met de portefeuillehouder in het college van Gedeputeerde Staten, de heer D. Prevoo.

In het verslagjaar werden de eerste herstellingen uitgevoerd. Het betrof een tweetal naast elkaar gelegen panden aan de Marktstraat te Kerkrade. De schades aan beide panden werden constructief gezien als één geheel gezien, zodat de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering ook als één project werd aangepakt.

In 2017 zijn 22 aanvragen voor informatie over de regeling ingediend, per e-mail, telefonisch of anderszins. Er werden 11 aanvragen ingediend. Drie aanvragen werden door het bestuur afgewezen, omdat niet aan de gestelde criteria werd voldaan. Nadat er in 2016 twee aanvragen werden gehonoreerd, werden in 2017 zeven aanvragen gehonoreerd: twee in Brunssum, een in Landgraaf en vier van evenzovele aaneengesloten woningen in Eygelshoven-Kerkrade. Eén van de toekenningen kwam tot stand nadat tegen een aanvankelijke weigering op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht een bezwaarschrift werd ingediend dat door het bestuur gegrond werd verklaard. Tegen deze toekenning werd overigens toch beroep ingesteld bij de rechtbank. Dat gebeurde om alle rechten voor te behouden ten aanzien van de hoogte van de nog vast te stellen vergoeding. Tegen een andere afwijzing werd een bezwaarschrift ingediend dat ongegrond werd verklaard waarop geen beroep volgde. De derde afwijzing werd zonder bezwaarschrift geaccepteerd door de aanvrager. Per 31 december 2017 was nog één aanvraag in behandeling.

Begin 2017 is met de gemeenten in het werkgebied overleg gevoerd over de meer genuanceerde uitleg van de schaderegeling. Thans is de regeling ook opengesteld voor herstel van bouwtechnische gebreken aan woningen die de veiligheid van bewoning dan wel de bewoonbaarheid en leefbaarheid weliswaar niet acuut maar wel op korte termijn in de weg staan.

De gemeenten in het werkgebied als ook de stichting zelf, kunnen sinds 2017 gebruikmaken van de diensten van het Gegevenshuis Limburg waar tal van gegevens voorhanden zijn in de vorm van kaarten, concessies en de ligging van breuklijnen. Volgens die aanpak kunnen gemeenten sneller en met een betere onderbouwing inschatten of er sprake is van aannemelijkheid van een relatie tussen schade en mijnbouwactiviteiten. Deze aanpak alsmede de algehele gang van zaken is in 2017 tijdens een bezoek aan Den Haag ook met het ministerie van Economische Zaken besproken. EZ steunt het bestuur in zijn werkwijze.

Het bestuur heeft in 2017 een eerste overleg gevoerd met gedeputeerde de heer D. Prevoo over de mogelijkheid het Calimiteitenfonds in de toekomst mogelijk een rol te laten spelen bij de behandeling van mijn(water)schades die niet leiden tot onveilige woonsituaties maar die in alle redelijkheid wel aangepakt zouden moeten worden. Het gaat dan om situaties die door procedures over verjaringstermijnen en een beroep op het Waarborgfonds vooralsnog buiten de boot dreigen te vallen.

De samenstelling van het bestuur is in 2017 ongewijzigd gebleven. Het bestuur bestaat uit:
De heer mr. J.M.A.M. de Wit, voorzitter
De heer F.P.W. van der Kwaak, secretaris
De heer drs. P.L.C.M . Janssen RA, financieel bestuurder

Dit jaarverslag uit 2017 bestaat uit de relevante financiële stukken.
Maastricht, 24 mei 2018


Balans

2017

2016

Activa
Vlottende activa:
Vordering Provincie Limburg uhv SLA 14 40
Overige vorderingen 376.042 387.038
Totaal van vlottende activa 376.055 387.078
Liquide middelen 1081.320 1.128.936
Totaal activa 1.457.376 1.516.014
Passiva
Eigen vermogen:
Subsidies 1.463.887 1.463.887
Reserves 3.977 -
Resultaat boekjaar (10.487) 3.977
Totaal van eigen vermogen 1.457.376 1.467.863
Kortlopende schulden
Crediteuren - 48.151
Totaal kortlopende schulden - 48.151
Totaal passiva 1.457.376 1.516.014

Winst en verliesrekening

2017

2016

Rente opbrengsten 1.042 3.976
Kosten herstelwerkzaamheden - 48.151
Vrijval subsidie EZ - 24.076-
Vrijval subsidie Provincie - 12.038-
Subsidie gemeente - 12.038-
Onderzoekskosten 6.129 -
Bureaukosten 5.400 -
Bankkosten 158 172
Vergoed door Provincie Limburg 158- 172-
Resultaat 10.487- 3.977

Toelichting

Toelichting waarderingsgrondslagen
Alle posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde
Toelichting balans
Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt samengesteld:
- Te ontvangen subsidie Provincie Limburg 375.000
- Te ontvangen rente 1.042
Totaal 376.045
Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt samengesteld:
- Rekening courant RABO 820
- Spaarrekening RABO 1.080.500
Totaal 1.081.320
Eigen vermogen - subsidies
De subsidies zijn als volgt samengesteld:
- Subsidie Ministerie van EZ (Rijkssubsidie) 975.925
- Subsidie Provincie Limburg 487.962
Totaal 1.463.887

De subsidies vallen vrij ten gunste van de herstelwerkzaamheden in de verhouding EZ 50%, Provincie 25%, Gemeente 25%.
De bijdragen van de gemeenten zijn gemaximeerd afhankelijk van de omvang van de betreffende gemeente.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ultimo 2017 zijn er 7 aanvragen toegekend waarvan de offerte voor de herstelwerkzaamheden door de aannemers nog ontvangen dient te worden.
De omvang van deze verplichtingen zijn ultimo 2017 nog niet bekend.

Toelichting winst- en verliesrekening
De rente betreft de ontvangen rente op de spaarrekening.
De kosten herstelwerkzaamheden betreffen de door de aannemers in rekening gebrachte werkzaamheden.
De onderzoekskosten betreffen de voor rekening van de Stichting uitgevoerde onderzoekskosten ter beoordeling van ingediende aanvragen.
De bureaukosten betreffen de voor rekening van de Stichting uitgevoerde bureauwerkzaamheden.
De bankkosten betreffen de kosten welke door de Provincie Limburg uit hoofde van de SLA worden vergoed.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK